• Устойчиво развитие

Устойчивото развитие е постигане на баланс между социалните, екологичните и икономическите принципи и интереси на компанията.

Устойчивото развитие е важно за дейността на Fresh and Food Logistic, като компанията полага усилия в три основни направления:

  • Безопасни условия на труд и работа на служителите и партньорите;
  • Опазване на околната среда и зелени технологии;
  • Икономическо развитие;

Компанията ни е предпочитан партньор за логистични услуги в България, свързани със съхранение, транспорт и управление на охладени и замразени храни,защото се стремим се към постигане на високи икономически резултати, ночрез устойчив растеж.

Знаетели, че 75% от емисиите на парникови газове в ЕС днес се дължат на производството и потреблението на енергия? За нас е важно да изградим устойчив бизнеси отношение на нашите служители къмопазване на околната среда. Един от основните ни приоритети е да бъдем социално отговорни, което демонстрираме чрез множество проекти.

35% от използваната от нас електроенергия се произвежда от фотоволтаични модули.

Fresh and Food Logistic полага грижа, както за служителите си така и за околната среда.Рециклирането на отпадъципомага за намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека, количеството използвани природни ресурси и енергия. Ние рециклираме 100% от отпадъците в логистичната ни база в гр. София.